ห้องเรียนครูศักดา

โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

www.code.org

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2566

สื่อการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ปีการศึกษา 256